Slovenský štát a holokaust

 9. septembra 1941 vydala slovenská vláda vtedajšieho samostatného Slovenského štátu – Nariadenie o právnom postavení Židov, tzv. Židovský kódex. Tvorilo ho 270 paragrafov, ktoré spolu s vyhláškou Ministerstva vnútra  z 18. Septembra 1941 definovali časť vlastného obyvateľstva  ako menejcennú a nežiadúcu. Židia boli zbavení všetkých ľudských i občianskych práv. Okradnutí o všetok majetok. Ba Slovenský štát platil Nemeckej ríši za každého násilne deportovaného človeka 500 ríšskych mariek.   

Súbor s nahrávkou: 
Téma tejto Historie plus: 
Dátum, kedy bola táto Historie plus odvysielaná: 
nedeľa, júl 21, 2013